18:14, Tuesday,  August  22,  2017

INTERNAL MANAGEMENT

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM
Username
Password

EMAIL BOX

WEBLINKS

 STATISTICS

mod_vvisit_counterThis month3624
Ngày 22/5/2016 là ngày hội của toàn dân

Ngày 22/5/2016 là ngày hội của toàn dân
Ngày 25/11/2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.
             Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào thời điểm cả nước đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực theo các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đặt ra đối với cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây cũng là thời điểm các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
             Ngày 22/5/2016 cử tri cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là một sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
          Để cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân và để thực hiện tốt Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/01/2016 Ban Thường vụ Thành ủy ra Chỉ thị số 05-CT/TU về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng và  nhân dân về các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử HĐND, về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân trong bộ máy Nhà nước, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.
          Thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động phục vụ công tác bầu cử. Đến thời điểm 10/3, Uỷ ban Bầu cử từ cấp Thành phố đến cấp xã đã ấn định và công bố số lượng, danh sách đơn vị bâu cử và số đại biểu HĐND được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình theo luật định. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH đang tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử ĐBQH. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được phân bổ số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cũng đang tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
           Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cùng với cử tri cả nước, cử tri Thủ đô ý thức được đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
                                                 Tháng 3 năm 2016
Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội
 

Home | About Us | News | Products | Business Center | Media | Contact Us | RSS