ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – VILICO28/06/2016
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát – Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam28/10/2016
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam28/10/2016