logo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Đào Duy Linh
ĐT: 84-4.38621688
Thành viên Hội Đồng Quản trị Ông Lại Cao Lê
ĐT:
Thành viên Hội Đồng Quản trị Ông Nghiêm Văn Thắng
ĐT: 0977934882
Thành viên Hội Đồng Quản trị Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

 BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Nguyễn Thị Ngọc
ĐT: 84-4.3862.6769
Thành viên Ông Hoàng Mạnh Cường
ĐT: 
Thành viên Ông Bùi Thị Xuân
ĐT: